درباره موسسه مبشران نور

ادامه مطلب موسسه مبشران نور ایمان که به اختصار موسسه مبشران نور نامیده می شود ، موسسه ای مردم نهاد، غیر انتفاعی غیر دولتی، غیر سیاسی می باشد با تکیه بر مسئولیت¬ پذیری، با بینشی خیرخواهانه با تشکیل مجموعه¬ ای متشکل از جونان دلسوز و کارآمد به ویژه متخصصین و کارشناسان، صاحبان فکر و اندیشه با اخذ مجوز رسمی با شماره ثبت 49390 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است.
11500 مددجویان
213 طرح های اجرا شده
420 جمع مهربانی ها (میلیون)
98 حمایت آنلاین